Պաշտոնատար անձինք կրո՞ւմ են արդյոք պատասխանատվություն օրենքի խախտման համար :

Հանձնաժողովի կողմից պահանջվող, օրենսդրությամբ սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթեր և այլ տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ ոչ հավաստի կամ կեղծ տեղեկություններ ներկայացնելը՝
առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝  հինգ հարյուր հազար դրամի չափով:
Նույն խախտումը տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից մեկ տարվա  ընթացքում կրկին կատարելը՝
առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ երկու միլիոն դրամի չափով:
Հանձնաժողովի անդամներին կամ աշխատակիցներին Օրենքով, կանոնադրությամբ կամ այլ իրավական ակտերով վերապահված իրավունքների կամ պարտականությունների կատարմանը խոչընդոտելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում` հինգ հարյուր հազար դրամի չափով:
Օրենքի պահանջների խախտման համար պաշտոնատար անձինք կրում են պատասխանատվություն՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչական օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Call Now