Ի՞նչ է հայցային վաղեմությունը և սեփականության իրավունքի պաշտպանության համար դիմելու ինչպիսի՞ ժամկետ է նախատեսված:

Հայցային վաղեմությունն այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում իրավունքը խախտած անձի հայցով կարող է պաշտպանվել այդ իրավունքը: Հայցային վաղեմության ընդհանուր ժամկետը երեք տարի է, որը հաշվարկվում է այն պահից, երբ անձն իմացել է կամ պետք է իմանար իր իրավունքի խախտման մասին: Նախատեսվում են նաև առանձին պահանջների նկատմամբ կրճատ կամ ավելի երկար ժամկետներ /Քաղաքացիական օրենսգիրք 331-րդ, 332-րդ հոդվածներ/: Հայցային վաղեմության ժամկետն ընդհատվում է դատարան հայց ներկայացնելով: Պետական կամ այլ մարմիններին դիմելը հայցային վաղեմության ընդհատում կամ կասեցում չի առաջացնում: Հայցային վաղեմությունը չի տարածվում`
• սեփականատիրոջ կամ այլ տիրապետողի իրավունքի ամեն մի խախտման վերացման պահանջի վրա, թեկուզ և այդ խախտումները կապված չեն եղել տիրապետումից զրկելու հետ.
• պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց այն ակտերը անվավեր ճանաչելու` սեփականատիրոջ պահանջների վրա, որոնցով խախտվել են սեփականատիրոջ` գույքի տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման իրավունքները:

Call Now