Երբ է հաշվետու ժամանակաշրջանը վերաբերում իրավանախորդ իրավաբանական անձին:

Համաձայն  «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 16.2-ի 2-րդ պարբերության` հաշվետու ժամանակաշրջանը (ժամանակահատվածը) վերաբերում է իրավանախորդ իրավաբանական անձին, եթե տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի (ժամանակահատվածի) համար հաշվարկների (այդ թվում` ճշտված) ներկայացման պահին այդ ժամանակաշրջանը (ժամանակահատվածը) ավարտվել է` անկախ տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի (ժամանակահատվածի) համար հաշվարկների (այդ թվում` ճշտված) ներկայացման վերջնաժամկետներից:

Call Now