Սահմանված ժամկետում հարկային պարտավորությունը չվճարելու դեպքում հաշվարկված տույժերը ինչ ժամկետում պետք է վճարել:

Անհրաժեշտ  է ղեկավարվել «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածով, ըստ որի հաշվարկված հարկային պարտավորությունները (որը ներառում է նաև տույժերի գումարները) բյուջե են վճարվում հարկային մարմնի կողմից համապատասխան ակտ ներկայացվելուց    հետո`   10-օրյա ժամկետում: Հարկ վճարողը հնարավորություն ունի ցանկացած ժամանակ (բացառությամբ ակտ ներկայացնելու դեպքի) վճարելու իր հարկային պարտավորությունները, ներառյալ նաև տույժերը:

Call Now