Հոդվածներ

Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի իրավաբանական բնույթի և նշանակության վերաբերյալ

19 Սեպտեմբերի, 2019

Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել է հետևյալ իրավական հարցադրմանը. ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքն արդյո՞ք կարող է համարվել վարչական ակտ և անվավեր ճանաչվել վարչական ակտի անվավերության համար օրենքով սահմանված հիմքերով:

Իմացեք ավելին

Իրավաբանական ֆիկցիա — Վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցում գործողության կատարման հայցատեսակով

Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենքի 48-րդ հոդվածի համաձայն 1. Եթե վարչական ակտ ընդունելու իրավասություն ունեցող վարչական մարմինը սույն օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա», «դ» և «ե» կետերի պահանջների պահպանմամբ ներկայացված դիմումի հիման վրա հարուցված վարույթի արդյունքում օրենքով սահմանված ժամկետում որևէ որոշում չի կայացնում, ապա վարչական ակտը համարվում է ընդունված, և դիմողը կարող է ձեռնամուխ լինել համապատասխան իրավունքի իրականացմանը, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:

Իմացեք ավելին

Ժամանակավոր ներմուծում՝ առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման

2018թ. հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագիրը: Պայմանագրին կից Հավելված 1-ով՝ ԵՏՄ Մաքսային օրենսգրքով է սահմանվում Ապրանքների այն կատեգորիաները, որոնց ժամանակավոր գտնվելը և օգտագործումը Միության մաքսային տարածքում «ժամանակավոր ներմուծում (թույլտվություն)» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան թույլատրվում է առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման:

Իմացեք ավելին
Call Now ButtonCall Now