Ի՞նչպես է կատարվում ենթաժառանգներ նշանակելը:

Գործնականում երբեմն լինում են դեպքեր, երբ այն անձը, որը կտակում նշված է որպես ժառանգ նախքան ժառանգության բացումը մահանում է: Նման դեպքերում, եթե կտակում կտակարարը նշած չի լինում որևէ այլ անձի, որը կժառանգի գույքը հիմնական ժառանգի կողմից ժառանգությունն ընդունելու անհնարինության դեպքում, ապա գույքի ժառանգումը իրականացվում է ընդհանուր կանոնի համաձայն, և ժառանգության են հրավիրվում ըստ օրենքի ժառանգները: Նման դեպքերի համար օրենքը նախատեսել է ժառանգատուի կողմից այսպես կոչված պահուստային ժառանգ նշանակելու հնարավորությունը, ով էլ գույքը ժառանգելու հնարավորություն կստանա հիմնական ժառանգի կողմից այն ժառանգելու անհնարինության դեպքում: Հենց այդ «պահուստային ժառանգը» օրենքում անվանվում է «ենթաժառանգ», ինչի վերաբերյալ նորմերը ամրագրված են ՀՀ քաղ. օր.-ի 1198 հոդվածում: Այսպես, համաձայն այդ հոդվածի՝ կտակարարը կարող է կտակում նշել այլ ժառանգի (ենթաժառանգի), այն դեպքի համար, եթե նրա նշանակած ժառանգը մահանա մինչև ժառանգության բացվելը, հրաժարվի ժառանգությունից, որպես անարժան ժառանգ մեկուսացվի ժառանգությունից կամ չկատարի կտակարարի օրինական պահանջները:

Call Now ButtonCall Now