Կարող է արդյոք առևտրական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունը ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվել:

Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ կարող են համարվել «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք 13.7 հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պայմանը բավարարող Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ համարվող առևտրային կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը, այդ թվում` նոր ստեղծված (պետական գրանցում ստացած կամ հաշվառված) կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը: Նշված հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն՝ ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ չեն կարող համարվել՝ առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությամբ զբաղվող անձինք:

Call Now