Որ դեպքում է ներկայացվող հաշվարկի մեջ պարտադիր լրացվում իրավանախորդ իրավաբանական անձի ՀՎՀՀ-ն:

Համաձայն  «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 16.2-ի 4-րդ պարբերության` իրավահաջորդ իրավաբանական անձի կողմից իրավանախորդ իրավաբանական անձին վերաբերող հաշվետու ժամանակաշրջանների (ժամանակահատվածների) համար ներկայացվող հաշվարկներում (այդ թվում` ճշտված) պարտադիր նշվում է իրավանախորդ իրավաբանական անձի հարկ վճարողի հաշվառման համարը:

Call Now ButtonCall Now