Փոստով հաշվետվությունները ուղարկելու դեպքում որ օրն է համարվում հաշվետվության ներկայացման օր:

Անհրաժեշտ է առաջնորդվել «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հավելվածի 4-րդ կետի դրույթներով, համաձայն որի` հաշվետվությունները փոստի միջոցով հարկային մարմին ներկայացնելու օր է համարվում փոստային բաժանմունքի ընդունման օրվա օրացուցային կնիքի արտատիպը: Ընդ որում, ծրարի վրա փոստային բաժանմունքի կողմից նամակի ընդունման օրը հավաստող օրացուցային կնիքի արտատիպի բացակայության կամ վնասվածության կամ դրա բացահայտ անընթեռնելիության դեպքում այդ նամակները չեն ընդունվում հարկային մարմնի կողմից:

Call Now ButtonCall Now