Որո՞նք են պատժի տեսակները:

Պատժի տեսակներն են`
1)տուգանքը.
2)որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելը.
3)հանրային աշխատանքները.
4)հատուկ կամ զինվորական կոչումից, կարգից, աստիճանից կամ որակավորման դասից զրկելը.
5)գույքի բռնագրավումը.
6)կալանքը.
7)կարգապահական գումարտակում պահելը.
8)ազատազրկումը որոշակի ժամկետով.
9)ցմահ ազատազրկումը:

Call Now