Հարկային մարմնի աշխատակիցները եկել են Պ.-ի խանութ ստուգում անցկացնելու համար: Քանի՞ օրից ավել չի կարող տևել ստուգումը:

Ընդհանուր առմամբ Պ.-ի մոտ մեկ ստուգման ժամկետը չի կարող ավել լինել 15 անընդմեջ աշխատանքային օրից` յուրաքանչյուր տարվա համար, ընդ որում, ստուգման առաջին օր է համարվում ստուգումը փաստացի սկսելու օրը: Ստուգումը փաստացի սկսելու օր է համարվում ստուգվող օբյեկտում պահվող ստուգման մատյանում համապատասխան գրառում կատարելու օրը:
Միևնույն պետական մարմնի կողմից միևնույն տնտեսվարող սուբյեկտում ստուգումները, կախված տնտեսվարող սուբյեկտի ռիսկայնության աստիճանից իրականցվում են հետևյալ հաճախականությամբ`
1. բարձր ռիսկայնության սուբյեկտների մոտ` ոչ ավելի հաճախ, քան տարին 1 անգամ,
2. միջին ռիսկայնության սուբյեկտների մոտ` ոչ ավելի հաճախ, քան 3 տարին 1 անգամ,
3. ցածր ռիսկայնության սուբյեկտների մոտ` ոչ ավելի հաճախ, քան 5 տարին 1 անգամ:

Call Now