Կարելի՞ է արդյոք պարտքով գումար տալ և տոկոսներ ստանալ դրա դիմաց:

Այո: Փոխատուն իրավունք ունի պարտքով տրված գումարից տոկոսներ ստանալ փոխառուից: Պայմանագրում պետք է նշվեն տոկոսների չափը և ինչպես են դրանք հաշվարկվելու: Եթե պայմանագրում չեն սահմանել, թե ինչպես պետք է վճարվեն տոկոսները, ապա դրանք պետք է վճարվեն յուրաքանչյուր ամիս: Ստացվելիք տոկոսների չափը չի կարող ավել լինել, քան ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի կրկնապատիկը: Ներկայումս հաշվարկային դրույքը կազմում է տարեկան 12 տոկոս, այսինքն այս դեպքում ստացվելիք տոկոսների չափը չի կարող ավել լինել տարեկան 24 տոկոսից:

Call Now