Ի՞նչ փաստաթղթեր է անհրաժեշտ ներկայացնել ՔԿԱԳ մարմին ամուսնությունը գրանցելու համար:

Ամուսնությունը գրանցելու համար հարկավոր է ներկայացնել ամուսնության համատեղ գրավոր դիմում, որի մեջ պետք է նշվեն.
1. ամուսնացող անձանց յուրաքանչյուրի անունը, ազգանունը, ազգությունը, ծննդյան վայրը և ժամանակը, քաղաքացիությունը, բնակության վայրը, կրթությունը, աշխատանքի վայրը և զբաղմունքը.
2. ամուսնցող անձանց կողմից ընտրվող ազգանունը՝ ամուսնության պետական գրանցումից հետո.
3. ընտանեկան դրությունը.
4. ամուսնացողների անձը հաստատող փաստաթղթերի տվյալները.
5. անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:
Ամուսնության համատեղ դիմում տալու հետ միաժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել՝
1. ամուսնացողների անձը հաստատող փաստաթղթերը.
2.  եթե անձը նախկինում գտնվել է ամուսնության մեջ, նաև նախորդ ամուսնության դադարման մասին փաստաթուղթը.
3. եթե ամուսնացող անձը 16 կամ 17 տարեկան է, ապա ամուսնացող անձի ծնողների, որդեգրողներ կամ հոգաբարձուի՝ նոտարական կարգով հաստատված կամ ՔԿԱԳ մարմնում տրված գրավոր համաձայնությունը:

Call Now ButtonCall Now